Predaj spoločnosti s ručením obmedzeným závisí podľa toho, či ide o predaj spoločnosti s DPH, bez DPH, alebo takej, ktorá má za sebou nejakú podnikateľskú históriu, prípadne ide o novovzniknutú firmu bez histórie. Každá spoločnosť má počas predaja nejaké silné a slabé stránky, ktoré môžu predajný proces skomplikovať. Keď ste však jednoznačne rozhodnutý, že chcete svoju spoločnosť predať, urobiť tak môžete prostredníctvom Zmluvy o prevode obchodného podielu alebo Zmluvy o predaji spoločnosti.

Dohoda o predaji

Ak máte v pláne predaj spoločnosti s.r.o. s pomocou Zmluvy o predaji podniku, uskutočňuje sa celkový prevod všetkého majetku a vlastníctva na inú spoločnosť. Zmluva týkajúca sa predaja firmy musí povinne obsahovať hlavné informácie a údaje o predávajúcom i kupujúcom, hlavné informácie o spoločnosti, údaje o predmete predaja, vymedzenie záväzkov, ktoré predajom vzniknú predávajúcemu i kupujúcemu, predajnú sumu a úradom overené podpisy s potvrdením. Pri predaji prostredníctvom Zmluvy o prevode obchodného podielu by sa iba zmenila osoba, na ktorú bude prevedený určitý obchodný podiel.

Podpis zmluvy

Keď by vás skôr zaujímal predaj cez Zmluvu o prevode podielu, dôležitým faktorom v tomto prípade je to, či sa firma bude prepisovať na niektorého z terajších spoločníkov alebo na osobu, ktorá vôbec vo firme nevystupuje. O takomto prevode však najskôr musí rozhodnúť Valné zhromaždenie, s výnimkou uvedenia v Spoločenskej zmluve, že rozhodnutie Valného zhromaždenia nie je pri prevode potrebné. Odobrenie od Valného zhromaždenia, je ale väčšinou nevyhnutné pri prevode firmy na spoločníka aj osobu, ktorá v nej doteraz nepôsobila, pretože firmy často uvádzajú v Spoločenskej zmluve, že súhlas je nevyhnutný. V prípade, že je potvrdený súhlas od Valného zhromaždenia a predávajúci aj kupujúci s prevodom podielu súhlasia, môže sa prejsť k vypracovaniu Zmluvy o prevode podielu. Zmluva by mala byť písomná a zahŕňať musí informácie o predávajúcej i kupujúcej strane, o konkrétnom predmete prevodu podielu, či ide o peňažný alebo nepeňažný prevod a pri osobe, ktorá doteraz nevystupovala v spoločnosti, je potrebné doložiť aj jej potvrdenie so súhlasom k ustanoveniam nachádzajúcim sa v Spoločenskej zmluve. Rovnako ako v predošlom prípade, pri Zmluve o predaji, aj Zmluva o podiele by mala byť úradne preverená a podpísaná overenými podpismi kupujúceho i predávajúceho. Pri preverení o daňových dlhoch sa niekedy vyžaduje k prevodu podielu aj súhlas od Správcu daní, ale záleží to najmä od toho, či ide o prevod väčšej časti obchodného podielu alebo menšej.

Predaj na základe Zmluvy o predaji aj prostredníctvom Zmluvy o prevode podielu by mal po realizácií konkrétneho procesu predaja sprevádzať finálny, veľmi dôležitý krok, akým je oznámenie o vykonaných zmenách príslušným úradom, a to hlavne Obchodnému registru.