Ekonomika verejného sektora

Ekonomika verejného sektora predstavuje samostatnú vedeckú disciplínu, ktorej predmet a obsah plní nazastupiteľnú úlohu takmer v každej trhovo orientovanej ekonomike. Súčasný stav poznania a teoretického rozpracovania vedeckej disciplíny je nedostatočný. To preukazuje jednoznačne aj ponuka vhodnej domácej odbornej literatúry a ťažkosti spojené s riešením aktuálnych problémov postavenia verejného sektora, to znamená zabezpečovanie tvorby verejných statkov a pôsobenie jeho subjektov v […]