Ekonomika verejného sektora predstavuje samostatnú vedeckú disciplínu, ktorej predmet a obsah plní nazastupiteľnú úlohu takmer v každej trhovo orientovanej ekonomike. Súčasný stav poznania a teoretického rozpracovania vedeckej disciplíny je nedostatočný. To preukazuje jednoznačne aj ponuka vhodnej domácej odbornej literatúry a ťažkosti spojené s riešením aktuálnych problémov postavenia verejného sektora, to znamená zabezpečovanie tvorby verejných statkov a pôsobenie jeho subjektov v ekonomickom systéme Slovenskej republiky. Treba si osvojiť niektoré pojmy ekonomickej teórie. Existuje previazanosť teórie základov ekonomiky verejného sektora na poznanie všeobecnej ekonomickej teórie ako základnej vednej disciplíny , ktorá sa zaoberávšeobecne uplatňovanými ekonomickými zákonitosťami spoločnosti.

Ekonómia verejného sektora

Verejný sektor je vlastne podsystém spoločenského života, ktorý z politického hľadiska vychádza z verejného záujmu na základe využitia verejnej voľby, verejného vlastníctva, správy verejných vecí a verejnej kontroly užitia časti vytvorených statkov, pri súčasnom rešpektovaní kritérií efektívnosti a spravodlivosti ich rozdeania v našej spoločnosti. Ekonómia ako veda zisťuje prístupy spoločnosti k využívaniu vzácnych zdrojov a statkov a poskytovanie služieb nematerálovej povahy, ktorými sa zabezpečujú potreby našej spoločnosti, teda ľudí.

Ekonomika

Ekonómia rieši základné ekonomické problémy , s cieľom čo najlepšie uspokojovať potreby spoločnosti, spoločenské aj individuálne, na konkrétnom čiastkovom trhu. Ekonómia skúma spôsoby rozdeľovania statkov materálovej aj nemateriálovej povahy pre súčasnú aj budúcu spotrebu.

Nesúlad medzi potrebami a zdrojmi núti človeka vyrávať a vstupovať do ekonomických vzťahov s inými subjektami. To viedlo k vytvoreniu , teda k sformovaniu ekonomického systému spoločnosti, v závislosti od modelu štátu (liberálny, sociálno-demokratický, demokratický socializmus).