Založenie a vznik S.R.O.

Spoločnosť s ručením obmedzením je právnická forma obchodnej spoločnosti, ktorá umožňuje ľudom na našom území svojvoľne viesť a vykonávať podnikateľské činnosť. Svoje oficiálne založenie nadobúda podpísaním a následným overením spoločenskej zmluvy. Overenie prebieha pod dohľadom úradov alebo notára. Overujú sa všetky osobne údaje, ktoré sú súčasťou vašej spoločenskej zmluvy ako ako aj následne podpisy. Čo všetko taká zmluva obsahuje? Obsahuje obchodné meno, ktoré si sami zvolíte, výšku základného imania celej spoločnosti, výšku vkladu všetkých spoločníkov vašej spoločnosti sídlo spoločnosti, menný zoznam vašich spoločníkov, predmet činnosti vašej spoločnosti.

Založenie S.R.O.

Spoločnosť s určeným obmedzeným môže mať najviac 50 spoločníkov, ktorým prináleží splatiť základné imanie, ktoré je v minimálnej výške 750 EUR. Zakalené imanie celej spoločnosti je vo výške minimálne 5000 EUR. Ak spoločnosť zakladáte s niekoľkými spoločníkmi (na počte nezáleží) tak potom sa vás bude týkať spoločenská zmluva. Ak však, ale zakladáte spoločnosť výlučne sám tak následne vám prináleží zakladateľská listina, ktorú aj podpisujete.Pri zakladaní si vyberte respektíve zvoľte oblasť, v ktorej plánujete pôsobiť. Každá spoločnosť musí mať svoje obchodné meno, pod ktorým bude vystupovať.

Podpis zmluvy

Je, preto dobre si v predstihu rozmyslieť aké meno pre vašu spoločnosť zvolíte. Vyberajte meno, ktoré je nie len ľahko zapamätateľné, ale aj dostatočne reprezentatívne. Meno spoločnosti sa nesmie zhodovať so žiadnym iným menom už existujúcej spoločnosti. To si viete overiť online v predstihu ešte pred samotným založením spoločnosti.Ďalším potrebným a rovnako podstatným krokom je vybrať sídlo vašej spoločnosti. Sídlo sa zapisuje do obchodného registra. Pri každej zmena vášho sídla je potrebné nahlásiť takúto udalosť a podať zmenu do obchodného registra. Ako sídlo spoločnosti môže byť napríklad uvedený a následne aj riadne využívaný bytový priestor, dom alebo aj rôzne nebytové priestory.